صاحبخانه به حساب اجاره به دختر فیلمکیر توکون تجاوز کرد

Views: 224
هنگام امضای اجاره نامه ، زوج جوان متاهل پاورقی را در انتهای سند نخوانده بودند و بیان داشتند كه صاحبخانه تمام قبض های كارخانه را تصاحب می كند. بعد از ماه اول زندگی ، یک لایحه عظیم رسید و بچه ها هیچ پولی برای پرداخت نداشتند زیرا به دلیل مشکلات اشتغال ، آنها به سختی پولی برای نان داشتند. نان آور بیکار صاحبخانه را برای بازدید از قلب وی دعوت کرد ، اما نمی خواست او را ملاقات کند ، و به عنوان راهی برای خروج از اوضاع نابسامان او پیشنهاد داد که دختر را به مبلغ کافی برای پرداخت دو ماه قبل اجاره بها فیلمکیر توکون بدهد.