او دختر عکسکون گشاد را برداشت

Views: 134
آپارتمان پسر دقیقاً مقابل ایستگاه اتوبوس است که او همیشه دختران را به همراه دارد. این بار او یک کودک زیبا را چسباند و او را به یک فنجان قهوه دعوت کرد. در حالی که او با میوه سر و کار داشت ، او پرواز خود را برطرف کرد ، آلت تناسلی مرد را برداشته و به پشت او رفت. کودک با احساس ابزار قدرتمندی که در درون او استراحت می کند ، در برابر شهوت خود مقاومت عکسکون گشاد نکرد ، به خودش اجازه برخاستن داد و مرد شروع به لیسیدن بیدمشک کرد. هنگامی که او کاملاً آرام شد ، او مستقیماً به داخل آشپزخانه تجاوز کرد و اشتیاق ناگهانی دختر را برآورده کرد.