انفجار وانت عکسکون گشاد روسی

Views: 61
این بار ، چندین دختر از به بهانه های مختلف خودداری می شوند ، اما موفق می شوند با یک کودک زیبا روسی روبرو شوند. آنها با هم به مسیر go-kart می روند و اوقات خوبی دارند که پس از آن در یک نوار محلی می نشینند. پسران پول شلخته می دهند و او بی شرمانه مشاعره را درست روی میز نشان می عکسکون گشاد دهد و بعد در گوشه تاریک ، آن دو دختر را لگد می زنند که در مقابل سرطان ایستاده است ، که همزمان به او بیدمشک می دهد و می خورد.