بانگ فیلمکیر کس بان جامد در ساحل

Views: 329
بچه ها و جوجه ها در همان مهمانخانه در کنار هم استراحت می کردند و بعد از آن در روز عزیمت همه آنها جمع می شدند و معلوم شد که فیلمکیر کس یک باند باند محکم درست در ساحل است