لعنتی در چند حالت عکسکیر توکس

Views: 119
استاد تایلر نیکسون جعلی ، زن فلزی را برای خود میخکوب کرد ، یک نمونه اولیه را از روی جلد یک مجله مستهجن گرفت ، که اغلب اوقات در توالت می خوابید. اکسنتریک اغلب از مدل مورد علاقه کیتی جوردن تردید می کند ، و مطابق با نسبت های عکسکیر توکس شناخته شده ، ویژگی های صورت و ویژگی های حکاکی شده حکاکی شده ، مجسمه می ساخت. این هنرمند خلاق عشق دیوانه وار را به دختری تجربه کرد که کاملاً برای او ناشناخته بود ، بخشی از خود را درج کرد ، با اشکال از درد و رنج ذهنی روبرو شد و در نتیجه آفرینش وی به وجود آمد. در محل کار یک پوره پری در موقعیتی قرار داشت که تایلر نیکسون ، واژن مجسمه ، به دلیل اصطکاک یک برش فلزی هنگام بریدن چین های فلزی که بدن انسان را تقلید می کرد ، آن را از گرما می سوزاند. دختر به آرامی گلو خود را پاک کرد و احساس سرمازدگی کرد ، با طرز چشمک زدن به خلاقانه چشمک زد و با یک نگاه در سطح کنار او معاشقه کرد. به نظر می رسد آهنگر عاشق چنان با روح کیتی جوردن آغشته شده بود که نسخه دقیق او را که عادت های فرومایه و طبیعت لعنتی دارد بازآفرینی کرد. صحنه پیوستن صمیمی یک فرد با فلز انسانی شامل عناصر نامعقول مانند دمیدن ، مقدمه ، رابطه جنسی در چند حالت و انزال بر روی شکم یک مجسمه سرانجام سخت شده است.