او تسلیم پدربزرگش عكس كوس وكير شد

Views: 356
سبزه جوان تسلیم پدربزرگش شد. عكس كوس وكير او به تازگی از یک سفر کاری بازگشته بود و به دیدار مادربزرگش ، که او بسیار دوست داشت ، متوقف شد. او در آستانه ایستاده بود ، آماده فریب دادن پدربزرگش ، تفنگ خود را به او داد و الاغ خود را در زیر بالغ بالغ خود قرار داد ...