این دختر با برادر انجمن کیر بزرگتر پسرش را فریب داد

Views: 505
آنجلا پس از یک تعطیلات کوتاه در ساحل دریا به خانه بازگشت و مجبور شد پسرش را در آغوش گرفتن با لپ تاپ خود بخوابد. از آنجایی که روز گذشته ، زیبایی دباغی رخ داده بود ، اولگ زحمت کشیدن عکس های صادقانه از او را به سختی سرخ نکرده بود که دوست دختر مشهور مورد نظر خود را سرخ کند. اولی فریب داد ، این دختر به همراه برادر بزرگتر خود پسر را فریب داد که مخالفتی با آموزش خویشاوند توخالی نداشت. هنگامی که طعمه از خواب بیدار شد ، اشتیاق کینه آمیز او شیرین دهان برادرش را دراز انجمن کیر کرد ، و عمیقاً سوراخ کبودی را در گلو خود وارد کرد. بندهای چرمی روی اندامها مانع از حرکت داماد احمقانه شد و آنجلیکا پارچه کثیفی را به دهان داوطلب خشمگین زد.