پدربزرگ عكس كير در كس عصبانی

Views: 205
این پدربزرگ عصبانی ابتدا نوه خود را تحقیر عكس كير در كس کرد ، سپس آشتی داد و او را خوب لعنتی کرد