دانش آموز فیلمکیر وکوس و معلم

Views: 128
ناگهان ، آنها واقعاً چیزی را درک نکردند: اشتیاق شدید بین دانش آموزان و معلمان رواج داشت. مرد فیلمکیر وکوس حتی وقت نداشت شلوار خود را برهنه ، دامن خود را تا دختر بلند کرد ، روی خود نشست و شروع به لعنتی کرد. سپس او از روی او برخاست و ولو را كه در بیرون كشیده شده بود ، كشید و شلوار خود را بیرون آورد ، اما به محض اینكه به پای او افتادند ، آنها به جمع شدن ادامه دادند.