آموزش خارج از برنامه کیرتوکس کارتونی

Views: 1199
جوان ، کنجکاو ناتاشا به معلمش آمد تا کلاسهای فوق برنامه را بگذراند. اما در کمال تعجب و خوشحالی او ، دختر مجبور نیست که گرانیت علم را نیش بزند ، بلکه کلیشه خود را به معلم لیسید! معلم در مزرعه خود روی مبل نشسته بود و پاهایش را پهن می کرد تا دخترک به سمت کلیت خود برود. بعد از آن دختر و معلم شروع به بوسیدن روی لب می کنند. ناتاشا جوان در مقابل معلم برهنه می شود و کلیت خود را لیس می زند ، با زبانی که لب دختران را لمس می کند. آنها در رختخواب خود ادامه می دهند ، کیرتوکس کارتونی دختر روی پشتش دراز می کشد ، و معلم او را از سر تا انگشت پا می کشد.