دختر لعنتی در انجمن کیرتوکون کوه

Views: 441
پسر بچه تلیک باریک خود را به کوهها کشاند. بر فراز دریا ، به اندازه کافی خورشید. اما وقتی او یک بار دیگر به پیراهن های دور سرش خیره شد ، یک فشار بی امان در او برانگیخت. او را به سمت او صدا زد و تا آخر کار ، انجمن کیرتوکون او را مکید و باعث شد که کودک خود را مک کند و بعد از کار سریع زبان ، آن را تنظیم کرده و آن را روی کلاه خود گذاشت ، و او را خوب لعنتی.